Tietosuojaseloste

1. Käsittelyperusteet/ miksi henkilötietoja käsitellään asianajotoimistossa

Toimintaan liittyen henkilötietoja käsitellään hyvin erilaisia tarkoituksia varten;

 • oikeudellisten palveluiden tarjoamiseksi ja toimeksiantojen hoitamiseksi

 • taustatietojen hankkimiseksi asian hoitoon liittyen

 • lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi

 • toimeksiantosopimuksen laatimiseksi

 • asiakkaan, asiakkaan edustajan ja vastapuolen tunnistamiseksi

 • verkkosivuilla käytettävät evästeet kävijämäärien seuraamiseksi
  (lisätietoja evästeistä verkkosivuilla)

 • rekrytointiprosessissa uusien työntekijöiden palkkaamiseksi

2. Mitä henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja kerätään pääasiassa suoraan rekisteröidyltä /asiakkaalta sekä julkisista rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

 • tunnistamistiedot; henkilötunnus ja nimi

 • yhteystiedot; osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • taloudelliset tiedot; sopimukset, varallisuustiedot, vakuutukset, luottohistoria, verotiedot

 • terveyteen liittyvät tiedot; lääkärintodistukset ja lausunnot

3. Miten henkilötietoja käytetään

 • henkilötietoja käytetään jotta voidaan hoitaa ja tarjota asianajopalveluita, neuvontaa ja lakisääteisiä velvoitteita

 • henkilötietojen käsittely on sallittua, mikäli se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi oikeudellisessa menettelyssä tai hallinnollisessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä

4. Miten henkilötietoja käsitellään ja miten henkilötiedot on suojattu

 • käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti

 • käsitellään ainoastaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu

 • ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta

 • säilyttämisessä noudatetaan lakia sekä Asianajajaliiton suosituksia

 • henkilötiedot suojataan asiattomilta varmistamalla riittävän ja ajan tasaisen tietoturvan ylläpito sekä estämällä asiattomien pääsy tiloihin, joissa tietoja säilytetään

5. Kenelle henkilötietoja luovutetaan

 • asianajotoimistossa työskenteleviä sitova salassapito- ja vaitiolovelvoite rajoittaa henkilötietojen luovuttamista; henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille muuten kuin laissa säädetyissä tapauksissa, kuten viranomaisille

 • asianajotoimiston palveluntarjoajille (esim. tilintarkastus ja kirjanpito), jotka suorittavat sovittuja palveluita, on pääsy henkilötietoihin, mutta nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan toimiston kanssa solmittuja sopimuksia, jotka sisältävät myös henkilötietojen käsittelyn

6. Henkilötietojen säilytysajat ja niiden poistaminen

 • Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muunmuassa kirjanpitolainsäädännön ja Asianajajaliiton ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada pääsy tietoihin; oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteröidystä on tallennettu ja miten sekä miksi niitä käsitellään

 • vastustusoikeus; oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeutettuun etuun eli esim.asiakassuhteeseen perustuen

 • oikeus tiedon oikaisemiseksi, poistamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi laissa säädetyin perustein esim. kun henkilötietoja ei enää tarvita, käsittely on perustunut suostumukseen, jonka rekisteröity haluaa peruuttaa tai käsittely on lainvastaista

 • salassapitovelvollisuus ja muut lakisääteiset velvoitteet voivat estää asianajotoimistoa luovuttamasta tai poistamasta henkilötietoja

Lisätietoja liittyen tietosuojakäytäntöihimme saa ottamalla meihin yhteyttä: toimisto@rovalex.fi